امروز دوشنبه 29 اسفند 1401 hashtom.cloob24.com
0

 برای دانلود درس به درس پاورپوینت های اجتماعی هشتم کلیک کنید

دانلود پاورپوینت درس1 مطالعات هشتم              دانلود پاورپوینت درس2 مطالعات هشتم

 دانلود پاورپوینت درس3 مطالعات هشتم                دانلود پاورپوینت درس 4 مطالعات هشتم

دانلود پاورپوینت درس5مطالعات هشتم                دانلود پاورپوینت درس 6 مطالعات هشتم

دانلود پاورپوینت درس 7 مطالعات هشتم                دانلود پاورپوینت درس 8 مطالعات هشتم

دانلود پاورپوینت درس 9 مطالعات هشتم                  دانلود پاورپوینت درس 10 مطالعات هشتم

                                  پاورپوینت جواب فعالیت  درس11-12هشتم

دانلود پاورپوینت درس 13مطالعات هشتم            دانلود پاورپوینت درس 14 مطالعات هشتم

دانلود پاورپوینت درس15 مطالعات هشتم               دانلود پاورپوینت درس 16 مطالعات هشتم

دانلود پاورپوینت درس 17 مطالعات هشتم            دانلود پاورپوینت درس 18و17   مطالعات هشتم

                              پاورپوینت جنوب غربی آسیادرس19-20هشتم

دانلود پاورپوینت درس 21مطالعات  هشتم                    دانلود پاورپوینت درس 22 مطالعات هشتم

                           پاورپوینت قاره آمریکا درس23-24هشتم

0

فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد (حجم: 3مگابایت)


فصل دوم: تغییرات شیمیایی (حجم:5 مگابایت)

فصل سوم: از درون اتم چه خبر؟ (حجم:3 مگابایت)

فصل چهار:تنظیم عصبی (حجم:3مگابایت)


فصل پنجم: حس و حرکت

فصل شش: تنظیم هورمونی (حجم:3 مگابایت)

فصل هفت: الفبای زیست فناوری (حجم 16 مگابایت)

فصل هشت: تولید مثل در جانداران (19 مگابایت)

فصل نه: الکتریسیته: (10 مگابایت)

دانلود پاورپوینت فصل10 علوم تجربی هشتم

فصل یازده: کانی ها (11 مگابایت)

فصل دوازده: سنگ ها (6 مگابایت)

فصل سیزده: هوازدگی (3 مگابایت)

فصل چهارده: نور و ویژگی های آن (15 مگابایت)

فصل پانزده: شکست نور (10 مگابایت)